รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง ร่วมประชุม Cluster Meeting “ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education”

รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลิวา ผาดไธสง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และนางกาญจนา กุลพิสิทธิเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม Cluster Meeting “ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ คณะสังคมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ ERAMUS+ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการได้แก่

1) Advancing Skill Creation to Enhance Transformation (ASCENT) ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 – 14 มีนาคม 2562 มี University of Huddersfield ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นผู้ประสานงานหลัก
2) GeoServices-4-Sustainability ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 – 14 ตุลาคม 2561 มี University of Salzburg ประเทศออสเตรีย เป็นผู้ประสานงานหลัก
3) Fostering Multi-Lateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges (KNOTS) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2559 – 14 ตุลาคม 2562 มี University of Vienna เป็นผู้ประสานงานหลัก
4) Strengthen the Production, Management and Outreach Capacities of Research in the Field of Water and Natural Resources in South-East Asia (WANASEA) ระยะเวลาตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2560 – 14 ตุลาคม 2563 มี University of Nantes เป็นผู้ประสานงานหลัก
al Resourceouth-East Asia (WANASEA)

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X