การอบรมเรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม  เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561”  โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มาบรรยายให้กับ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากร : 

  1. นางอังคณา  กันธิยะ                หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  2. ว่าที่ ร.ต.ณัฐกร  ศศิธร              พนักงานปฏิบัติงาน
  3. นางสาวอัจฉรีย์  สมวงค์             พนักงานปฏิบัติงาน
  4. นายชวนากร  สุวรรณเลิศ            พนักงานปฏิบัติงาน
  5. นางสาวนฤมล  สุขเสาร์              พนักงานปฏิบัติงาน
  6. นางสาวประกายเพชร                 พนักงานปฏิบัติงาน

Photo Gallery

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X