คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทัก […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์ระดับคณะ) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา) ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ […]

Read More
X