ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ และคณะ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันพุฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X