โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algarve ประเทศสเปน

 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2018-2019 (กันยายน2018 – กรกฎาคม 2019)  ณ University of Algarve ประเทศสเปน  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม  2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

X