โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น  (Fall 2018) ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน – 1 ปี (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใส่ความเห็น

X