โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเงิน พัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  นำบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในด้านการเงิน พัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสายงานของตน เพื่อให้บุคลากรเกิดมุมมองใหม่ ๆ เป็นการเสริมสร้างแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงาน รวมทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับบุคลากรได้ศึกษาการทำงานขององค์กรภายนอกคณะฯ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาการทำงานและหน่วยงานต่อไป  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X