แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย

ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัยทุกโครงการที่ได้รับการอนุมัติในหลักการให้ปิดโครงการแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และ/หรือหลักฐานการตีพิมพ์ ดังต่อไปนี้

1.โครงการดังกล่าวจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในงวดสุดท้ายหรือค่าประกันผลงานตามที่ระบุไว้แล้วในสัญญา

2.หัวหน้าโครงการจะไม่สามารถขอรับการสนับสนุนทุนหรือเงินรายได้ใดๆ ของศูนย์บริหารงานวิจัย จนกว่าจะส่งผลงานตีพิมพ์มาปิดโครงการแบบสมบูรณ์ (ปลดล๊อค) โครงการละ 1 เรื่อง โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากปลดล๊อคแล้วจึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนดังกล่าวได้ใหม่

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

X