เผ่าไทย สินอำพล (ลาศึกษาต่อ)

15

 
 
 

เผ่าไทย สินอำพล (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

phaothai.s1@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (Adaptation to Climate Change and Disasters)
– ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
– ภูมิศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Geography)
– การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบท (Migration and Rural Restructuring)

การศึกษา


ท.บ (ภูมิศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.A. (Social Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ph.D. (Environment) The Australian National University
Australia (กำลังศึกษาต่อ)

X