ดร.อริยา เศวตามร์

Tel: 0895572621
Email: ariyasv@hotmail.com
FB: Ariya Svetamra

วิชาที่สอน
-เพศภาวะกับสังคม (GENDER AND SOCIETY)
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม (INTRODUCTION TO FEMINIST CONCEPTS)
-ผู้หญิงกับวัฒนธรรม (WOMEN AND CULTURAL)
-เพศภาวะกับภาษา (GENDER AND LANGUAGE)
-สตรีศึกษาในลักษณะวิธีทฤษฎีวิพากษ์ (CRITICAL INTERDISCIPLINARY WOMEN’S STUDIES)
-สัมมนา: ปัญหาพิเศษด้านสตรีศึกษา (SEMINAR; SPECIAL ISSUES ON WOMEN)
-ผู้หญิงในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม (WOMEN IN SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVES)
-ผู้หญิงกับเศรษฐกิจ (WOMEN AND ECONOMY)
-ผู้หญิงกับวรรณกรรม (WOMEN AND LITERATURE)
-หัวข้อเลือกสรรทางสตรีศึกษา (SELECTED TOPICS ON WOMEN’S STUDIES)
-ทฤษฎีสตรีนิยม 1 (FEMINIST THEORIES 1)
-ทฤษฎีสตรีนิยม 2 (FEMINIST THEORIES 2)
-วิธีวิทยาว่าด้วยการวิจัยทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (METHODOLOGY OF WOMEN’S AND GENDER STUDIES)
-สัมมนาหัวข้อพิเศษด้านสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษาแนววิพากษ์ (SPECIAL TOPIC SEMINAR IN CRITICAL WOMEN’S AND GENDER STUDIES)
-ความเป็นเพศในสื่อ ภาษาและวรรณกรรม (GENDER IN MEDIA, LANGUAGE AND LITERATURE)
-สุขภาพ สุขภาวะของผู้หญิง เพศวิถีและเพศภาวะที่หลากหลาย (WOMEN AND DIVERSE GENDER’S HEALTH, WELL-BEING AND SEXUALITY)
-หัวข้อเลือกสรรทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (SELECTED TOPICS ON WOMEN’S AND GENDER STUDIES)
-ปรัชญาสตรีนิยม (FEMINIST PHILOSOPHY)
-สัมมนาปริญญาเอก (PH.D. SEMINAR)
-หัวข้อเลือกสรรทางสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (SELECTED TOPICS ON WOMEN’S AND GENDER STUDIES)

การศึกษา
– ศศ.ด. (สังคมศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศศ.บ. (ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร

X