อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์

อ.ดร.วิจิตร ประพงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

vijit.p@cmu.ac.th

วิชาที่สอน


ความสนใจ


– Marginalization
– Immigration
– Social Change & Social Class

การศึกษา


2017
Ph.D. (Sociology) Paris Descartes
University France

2011
Master’s Degree (Sociology) Pierre Mendès-France
University France

2009
Bachelor’s Degree (Sociology) Pierre Mendès-France
University France

X