หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัตตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา นำนักศึกษากระบวนวิชา 152241 : Religions and Social Change (ศาสนากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม) เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัตตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจแนวคิดพื้นฐานของศาสนา และสามารถอธิบายความรู้และทักษะในการประยุกต์แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการเรียนรู้งานวิจัยและข้อค้นพบต่อบริบทของโลกแห่งความเป็นจริงในประเด็นทางสังคมที่สัมพันธ์กับศาสนาในบทบาทการเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ณ มัสยิดอัตตักวา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

https://www.cmu.ac.th/th/article/e5e0a057-d27b-4e81-8edf-0d03cf3562ff

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X