หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา และ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ตรวจสอบและดูแลระบบเครือข่าย การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ตลอดเวลา สำรวจและปรับปรุงคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และบัญชีอุปกรณ์เครือข่าย วางแผนการปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อรองรับการใช้ระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จัดทำเอกสารรายงานการซ่อมบำรุงรักษา
2. จัดทำแผนการสำรองและกู้คืนข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย : ทำการสำรองข้อมูลระบบปฏิบัติการและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทำการสำรองข้อมูลระบบไฟล์ทั่วไปให้สามารถทำการสำรองข้อมูลทุกคืน ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพทางกายภาพของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ทดสอบการสำรองไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟ
3. งานด้านระบบบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย : จัดทำระบบบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ Internet ระบบ e-office ภายในคณะสังคมศาสตร์ ดูแลและตรวจสอบการเข้าและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดความผิดปกติของระบบหรือเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในระบบ ตรวจสอบระบบป้องกันการรบกวนจากภายนอกคณะฯ จัดทำเอกสารรายงานการซ่อมบำรุงรักษา
4. การให้บริการด้านการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา : จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการและส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบการเรียน ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนวิชาที่นำระบบ e-learning มาใช้ประกอบการเรียนการสอน
5. งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง เบื้องต้นภายในคณะสังคมศาสตร์
6. งานอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ จัดระบบรายชื่อผู้เข้าใช้งาน นำวาระการประชุม และเอกสาร เข้าสู่ระบบ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ
7. งานประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะสังคมศาสตร์ ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในคณะฯ และภายนอก โดยการใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ (Integrated Communication) เพื่อสร้างสัมพันธภาพและสร้างภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีให้แก่คณะฯ
8. งานอาคารสถานที่ : ตรวจสอบการขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ จัดตารางการใช้งาน ขออนุมัติ ประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยอาคารสถานที่

X