หน่วยอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุง และยานพาหนะ

หน่วยอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุง และยานพาหนะ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย จำนวน 2 หน่วย
งาน ได้แก่ หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง และ หน่วยยานพาหนะ มีผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จำนวน 7อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา คนสวน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ รับผิดชอบพื้นที่อาคารของคณะสังคมศาสตร์รวม 8 อาคาร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14,419.25 ตารางเมตร ในส่วนของงานสนาม รับผิดชอบพื้นที่ใช้สอย ลานกิจกรรมของนักศึกษา สนามหญ้า พื้นที่ป่าไม้ยืนต้น และลานจอดรถของคณะสังคมศาสตร์ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 ไร่
1. งานอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุง :
– ดูแลรับผิดชอบงานทำความสะอาดอาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน ห้องน้ำ
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานระบบไฟฟ้า
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานโทรศัพท์
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานโสตทัศนูปกรณ์
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์อาคารสำนักงาน
– ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทั่วไป
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานไม้
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานเหล็ก
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานประปา
– ติดตั้ง ดูแลรักษา ตรวจสอบ ซ่อมแซม งานห้องน้ำ
2. งานสนาม :
– สนามหญ้าทุกที่ : กวาดใบไม้ ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ
– บริเวณโดยรอบ : ตัดหญ้า แต่งต้นไม้ ดูแลต้นไม้ เก็บขยะ
– บริเวณโรงรถ : กวาดพื้น ล้างพื้น กวาดใบไม้บนหลังคา
– ลานกิจกรรม : กวาดใบไม้ เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า
– ด้านข้างห้องสมุด ตรงข้ามหอเฉลิมพระเกียรติ จนถึงสวนหย่อมตรงป้ายคณะ กระถาง
ต้นไม้ทั้งหมด : กวาดพื้น แต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า รดน้ำต้นไม้
3. งานยานพาหนะ :
– งานการให้บริการรถยนต์เพื่อใช้ในงานประจำวัน
– งานให้บริการรถยนต์เพื่อใช้ในงานให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย
– งานให้บริการรถยนต์เพื่อใช้ในงานเดินทางไกลของคณะ
– งานให้ความร่วมมือการขอใช้รถยนต์จากหน่วยงานอื่น ๆ
– งานบำรุงดูแลรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์
– งานขออนุมัติซ่อมแซมรถยนต์และรถยนต์จักรยานยนต์
– งานเบิกจ่ายน้ำเบิกจ่ายนำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะและงานการเรียนการสอน
– งานดำเนินการยื่นเรื่องราวต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
– งานทำประกันภัยและประกันอุบัติเหตุรถยนต์
– งานบันทึกประวัติการซ่อมแซมของรถยนต์แต่ละคัน
– งานรายงานเกี่ยวกับสภาพรถยนต์กรณีการเดินทางไกล
– งานขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
– งานสรุปรายงานจำนวนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำปี

4. งานบริการและอำนวยความสะดวก
– งานอำนวยความสะดวกในการใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในการประชุม คณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อระบบ e-meeting ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
– ดูแลรักษาและขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์รวมถึงขออนุมัติจัดหาวัสดุเพื่อใช้งานและใช้ซ่อมแซม
– ดูแลความเรียบร้อยในการขอใช้ห้องประชุมคณะ / ห้องประชุมอาคารเรียนรวม /ห้องเรียน / ห้องสอบ
– ขอความร่วมมือช่างซ่อมแซม บำรุงรักษาและงานให้บริการด้านช่าง
– ดูแลงานจัดสถานที่ / งานทำบุญและพิธีกรรมต่างๆ
– ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ / ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม / ความสวยงามภายในคณะ
– ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร / สนาม / ช่าง เพื่อรับทราบนโยบายและปฏิบัติให้ถูกต้อง
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

X