หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยบริหารงานบุคคล มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน : การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำและขึ้นเงินเดือน การต่ออายุราชการ การออกหนังสือรับรองเงินเดือน
2. งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น การเปลี่ยนตำแหน่ง การสรรหาและแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างาน (สายปฏิบัติการ) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร (สายบริหารวิชาการ)
3. งานพัฒนาและฝึกอบรม : การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ การลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการ/พนักงาน เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ การลาที่เป็นอำนาจของคณบดี
4. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ : การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สมควรได้รับพระ
ราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
5. ทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร : ระบบงานสนสนเทศบุคลากร
6. งานประกันสังคม : การแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน การแจ้งการสิ้นสุดของผู้ประกันตน
7. งานสวัสดิการ : งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานสวัสดิการบ้านพัก

X