หน่วยธุรการและสารบรรณ

หน่วยธุรการและสารบรรณ มีผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา และ พนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. งานลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร (กรณีเจ้าหน้าที่ประจำลา หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
2. รับ – ส่งหนังสือในระบบ CMU – MIS
3. งานขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
4. งานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลให้อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย
5. งานขออนุมัติจัดประชุม สัมมนา อบรม อภิปราย บรรยายพิเศษ ที่จัดภายในคณะ และขอจัดภายนอกคณะ
6. งานตอบหนังสือราชการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ บรรยายพิเศษ ผู้อภิปราย ปาฐกถา สัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. งานหนังสือราชการทั่วไป
8. งานแจ้งเวียนเอกสาร หนังสือราชการ ข่าวสาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ (ทางเอกสาร และทางระบบ e-office)
9. งานติดตามเรื่องกับภาควิชา และหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการ
10. งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติ
11. งานทะเบียนคำสั่งฯ ประกาศฯ การบันทึกข้อมูล และการเก็บเอกสาร
12. พิมพ์หนังสือราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
13. งานรับ-ส่ง หนังสือ เอกสาร จดหมาย พัสดุ
14. งานการเจ้าหน้าที่ : ควบคุมทะเบียนการลาทุกประเภท ตรวจสอบ สรุปการลาทุกประเภทของบุคลากร เสนอผู้มีอำนาจอนุญาต สรุปงบเดือนวันลา จัดทำรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยรายเดือน ตรวจเช็คควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติงาน จัดทำแบบลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดทำตารางการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำคณะสังคมศาสตร์
15. งานอาคารสถานที่ : ตรวจเช็ค การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ ประสานกับเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

X