ต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (นานาชาติ)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (นานาชาติ)
โดยมี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันและผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับ
ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม

ใส่ความเห็น

X