ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

santasombat@yahoo.com

วิชาที่สอน


ความสนใจ


– ความหลากหลายทางชีวภาพ
– ป่าชุมชน
– ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
– การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
– สังคมและวัฒนธรรมชาวนา
– มานุษยวิทยาการเมือง (ผู้นำและอำนาจ)
– มานุษยวิทยาจิตวิทยา (สตรีและเพศวิถี)
– สังคมสมัยใหม่และบริโภคนิยม
– พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
– กระบวนการทำให้เป็นชายขอบและการเบียดขับออก

การศึกษา


1985
Ph.D. (Anthropology)
Universityof California at Berkeley USA

1980
M.A. (Behavioral Science)
California State University Bakersfield USA

2520
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

X