รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จะมีตำแหน่งหัวหน้างานที่ครบวาระตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่น ในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 อัตรา และมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ แล้ว ดังนี้
                 1. หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
                 2. หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
                 3. หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.soc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ :

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน-พย62-okpdf
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานpdf

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X