งานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2561
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีฯ
เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ตลอดมา
ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

ใส่ความเห็น

X