นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว และนางสาวพิชญารัตน์ ปิยะจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ที่ได้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (จากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์) โดยเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X