พิธีทำบุญภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  จิรัฐติกร หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา เนื่องในโอกาสที่มีการปรับปรุงอาคารภาควิชาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกิจกรรมพระสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

ใส่ความเห็น

X