ผศ. รุ่งชล บุญนัดดา

18

 
 
 

ผศ. รุ่งชล บุญนัดดา
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

roongchon.b@cmu.ac.th

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
– การผลิตและออกแบบแผนที่ (Map Production and Cartographic Design)
– การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)

การศึกษา


วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post. Grad.Dip. ( Photogrammetry ) I.T.C. The Netherlands.

M.Sc. (Integrated Map and Geography Information Production)
I.T.C. The Netherlands.

X