ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี

17

 
 
 

ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

suthinee.d@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography)
– ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geography of Thailand)
– การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Applications)
– การประยุกต์ใช้รีโมตเซนซิ่งทางภูมิศาสตร์ (Geographic Remote Sensing Applications)
– การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)

การศึกษา


อ.บ. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ.ม. (การวางผังภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Docteur de Troisieme Cycle (Nouveau Regime)
Geographic Regionale Et Economique
Université Paris-Nanterre, France.

X