ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค

ผศ.ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

chusaksoc@gmail.com

วิชาที่สอน


-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาการเมือง และภูมิศาสตร์การพัฒนา

ความสนใจ


การศึกษา


2523
วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษย์วิทยา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

2529
สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

2537
Ph.D. (Geography) University Of Victoria Canada

X