ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 • 1

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ)
  Doctor of Philosophy Program in Social Science (International program)

  2

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (สหสาขาวิชา/หลักสูตรนานาชาติ)
  Doctor of Philosophy Program in Women’s and Gender Studies (International Program/Interdisciplinary)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

X