วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา :
มุ่งเป็นสถาบันการศึกษา การค้นคว้าวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติโดยรวม
ปณิธาน :
คณะสังคมศาสตร์มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และผลิตบณฑิตให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม ตอบสนองต่อสังคมในระดับต่างๆ
วิสัยทัศน์ :
พัฒนาความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศาสตร์ มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม


พันธกิจ 6 ด้าน

 

1. จัดการเรียนการสอยที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้กับประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาความสัมพันธ์แลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการในภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาความเข้มแข็งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสังคมศาสตร์ มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการบริหาร

1. หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน
2. ใช้ศักยภาพของทุกส่วนและในทุกระดับเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะ
3. พัฒนางานต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการไว้ และมีการปฏิรูประบบงานที่สำคัญๆ รวมทั้งเสริมสร้าง
กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
4. สนับสนุนผู้บริหาร คณะทำงานรุ่นใหม่เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในคณะ

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 -2563

วิสัยทัศน์คณะสังคมศาสตร์ (พ.ศ.2561 – 2563)

“พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสังคมศาสตร์ มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม”

พันธกิจ

 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการการและวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
 3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2563)

เชิงรุก

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 : สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 : อาหาร สุขภาพ ผู้สูงวัย

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาน

เชิงพันธกิจ

ยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและทักษะการเป็นพลเมืองโลก

ยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจที่ 2 : วิจัยเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

สนับสนุนพันธกิจ

ยุทธศาสตร์สนับสนุนพันธกิจที่ 1 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สนับสนุนพันธกิจที่ 2 : บริหารจัดจัดการเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์สนับสนุนพันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากร

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
 2. สร้างองค์ความรู้ทางสังคม วัฒนธรรมด้านอาหาร สุขภาพ และผู้สูงวัย
 3. พัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมล้านนา
 4. บัณฑิตคณะสังคมศาสตร์มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
 5. ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและตอบโจทย์ในการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
 6. มีบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมและเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
 7. เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและไม่เป็นภาระต่อสังคม
 8. เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรและทำงานอย่างมีความสุข

X