ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018  ในระหว่างวันที่ 1-9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าพี่พัก ค่าอาหาร และค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

เอกสารประกอบ  : ประชาสัมพันธ์ Burapha University Summer Camp 2018

ใส่ความเห็น

X