ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา)

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 ——————-

 

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210016 วุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 37,000 บาท  วุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 24,000 บาท  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้น

 

คณะสังคมศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ  นางสาวชีรา  ทองกระจาย

 

ประกาศ ณ วันที่    2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)      เทพินทร์  พัชรานุรักษ์

 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์)

     คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

                 สำเนาถูกต้อง

 (ลงชื่อ)    บุศนีย์  กนิษฐจินดา

(นางบุศนีย์  กนิษฐจินดา)

พนักงานปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

X