ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E210045

หมายเหตุ:  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปทดสอบทางด้านจิต ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

                คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2561
หากไม่ไปทดสอบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น.
                  ณ ห้องประชุมคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น

X