ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์ระดับคณะ) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา)

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบระดับคณะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 ——————-

 

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210016 วุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 37,000 บาท  วุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 24,000 บาท  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้น

คณะสังคมศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบระดับคณะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ  นางสาวชีรา  ทองกระจาย

ประกาศ ณ วันที่    9   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)               เทพินทร์  พัชรานุรักษ์

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

สำเนาถูกต้อง

 

(ลงชื่อ)    บุศนีย์  กนิษฐจินดา

(นางบุศนีย์  กนิษฐจินดา)

    พนักงานปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

X