ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ (สัมภาษณ์ระดับคณะ) ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตำแหน่งเลขที่ E210016

(สำเนา)

ประกาศคณะสังคมศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบระดับคณะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 ——————-

 

ตามประกาศคณะสังคมศาสตร์  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้    มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210016 วุฒิปริญญาเอกอัตราเงินเดือน 37,000 บาท  วุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน 24,000 บาท  สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้น

คณะสังคมศาสตร์  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบระดับคณะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว คือ  นางสาวชีรา  ทองกระจาย

ประกาศ ณ วันที่    9   พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

 

(ลงนาม)               เทพินทร์  พัชรานุรักษ์

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

สำเนาถูกต้อง

 

(ลงชื่อ)    บุศนีย์  กนิษฐจินดา

(นางบุศนีย์  กนิษฐจินดา)

    พนักงานปฏิบัติงาน

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X