ต้อนรับผู้แทนจาก State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 13 กันยายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ศิริผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Ms. Lailatis  Syarifah, Lecturer, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย และนักศึกษาต่างชาติ 3 ราย ในโอกาสเดินทางเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนระยะสั้นในโครงการ “Students’ Academic Visit to Foreign Countries Program” (SAVIOR) ระหว่างวันที่ 13 – 27 กันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้

นโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

ใส่ความเห็น

X