ต้อนรับผู้แทนจาก ACU (Australian Catholic University)

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ วิทยาภัค และอาจารย์ Dr. Shirley Lorraine Worland ให้การต้อนรับ Dr. Duncan Edward Cook, Academic Lead, Thai-Burma Program, Australian Catholic University, ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเดินทางเข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น

X