ต้อนรับคณาจารย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบด้วย คณาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิห้องเรียนความคิด รวมจำนวน 23 คน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (ห้องกระจก 4107) อาคารเรียนรวม

ใส่ความเห็น

X