ต้อนรับคณาจารย์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบด้วย คณาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิห้องเรียนความคิด รวมจำนวน 23 คน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ (ห้องกระจก 4107) อาคารเรียนรวม

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
Single Sign On
   
X