ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา  ศิริผล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.ชาคริต  โชติอมรศักดิ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาส เดินทางมาเยือนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X