ดร.อารตี อยุทธคร

Artboard 11 Copy 11

 
 
 

ดร.อารตี อยุทธคร
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

arratee_a@hotmail.com

วิชาที่สอน


– เพศสภาพ

ความสนใจ


การศึกษา


2014
PhD. in Social Sciences, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1998
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

1985
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

X