ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร

ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
อาจารย์ประจำภาควิชา


(053) 943585

psidthinat@hotmail.com

วิชาที่สอน


ความสนใจ


การศึกษา


2512
รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1974
MS. (Community Development) University of Missouri Columbia Missouri USA

1984
MA. (Sociology) Stanford University Palo Alto Stanford California USA

1986
Ph.D. Stanford University Stanford California USA

X