ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ

 
 
 

ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

mukdawan.s@cmu.ac.th

วิชาที่สอน


– Seminar in sustainable development in Southeast Asia, transborder studies

ความสนใจ


– สื่อมวลชน สิทธิมนุษยชน HIV/AIDS สัญชาติและความเป็นชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ประเด็นข้ามพรมแดน

การศึกษา


2531
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536
ศศ.ม. (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
M.A. (Human Rights) Mahidol University Thailand

2552
Ph.D. (Anthropology) Macquarie University Sydney Australia

X