ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

Artboard 11 Copy 6

 
 
 

ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-943507

maleetow@hotmail.com

วิชาที่สอน


– ทฤษฎีและแนวคิดมานุษยวิทยาทางการแพทย์ ระเบียบวิธีวิจัย สัมมนาไทยศึกษา การค้นคว้าอิสระ

ความสนใจ


– มานุษยวิทยาทางการแพทย์ สุขภาพและการเจ็บป่วยในมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การศึกษา


2529
วท.บ. (พยาบาลผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

2538
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

2550
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

X