ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา

Artboard 11 Copy 5

 
 
 

ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
อาจารย์ประจำภาควิชา


088-8888888

prasit.lee@cmu.ac.th

วิชาที่สอน


– แนวคิดทฤษฎีด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์ ชาติ ชาตินิยม และโลกาภิวัตน์
– พหุวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่
– ชุมชนท้องถิ่นไทยในสังคมโลก
– คนชายขอบกับการพัฒนา

ความสนใจ


– กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียอาคเนย์ตอนบน, ม้ง, ประเด็นข้ามชาติ, การท่องเที่ยวชาติพันธุ์

การศึกษา


2528
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2531
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล

2544
Ph.D. (Anthropology) University of Washington Seattle

X