ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์

12

 
 
 

ดร.ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

yanin@mespom.eu

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– ผังเมืองและการวางแผน (Urban Planning)
– ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geography)

การศึกษา


B.A. (Social Sciences) Ritsumeikan Asia Pacific University Japan.

M.Sc. (Environmental Science, Policy and Management) Consortium of Lund University (Sweden) Central European University (Hungary) University of Manchester (UK) and Agean University (Greece).

Ph.D. (Spatial Planning and Urban Development)
Politecnico di Milano Italy.

X