ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์

11

 
 
 

ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

chotamonsak@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


-การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
(Climate Change and its Impacts)

-การพยากรณ์สิ่งแวดล้อม ลมฟ้าอากาศ และภูมิอากาศ
(Environmental Weather and Climate Prediction)

การศึกษา


วท.บ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

X