ดร.ชยา วรรธนะภูติ

13

 
 
 

ดร.ชยา วรรธนะภูติ
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

c.vaddhanaphuti@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– การปรับตัว ความรู้ และนโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation Knowledge and Policy)
– ภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)

การศึกษา


B.Sc. (Hons.) Geography University of Leeds UK.

M.Sc. (Climate Change) University of East Anglia UK.

Ph.D. (Human Geography) King’s College London UK.

X