ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

10

 
 
 

ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

chanida.suwanprasit@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– สิ่งแวดล้อม (Environment)
– การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics Applications)

การศึกษา


วท.บ (เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

Ph.D. (Geography) University of Salzburg. Austria.

X