ชวิศ ศรีมณี (ลาศึกษาต่อ)

14

 
 
 

ชวิศ ศรีมณี (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์ประจำภาควิชา


053-9435050, 23

chawis.srimanee@gmail.com

วิชาที่สอน


ความเชี่ยวชาญ


– เทคนิคและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geoinformatics Techniques and Applications)
– พิภพคำนวณ (Geodesy)
– การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry)

การศึกษา


วท.บ (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.ม (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กำลังศึกษาต่อ)

X