งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

 

งานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน

หน่วยบริหารงานบุคคล

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

หน่วยอาคารสถานที่-ซ่อมบำรุงและยานพาหนะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์
งานบริหารทั่วไป คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel : +66 53 943504/ +66 53 943568
Fax : +66 53 222763
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
399 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โครงสร้างงานบริหารทั่วไป

 

 

1. หนังสือภายนอก
1.1 ตัวอย่างการขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการฯ เป็นประธานเปิดสัมนา
1.2 ตัวอย่างขอบคุณวิทยากร
1.3 ตัวอย่างขอบคุณวิทยากร
1.4 ตัวอย่างเรียนเชิญเป็นวิทยากร
1.5 ตัวอย่างเรียนเชิญเป็นวิทยากร
1.6 ตัวอย่างขอความอนุเคราะห์่คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
1.7 ตัวอย่างการขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ

2. หนังสือภายใน
2.1 ตัวอย่างการขอความอนุเคราห์สอบถามข้อมูล
2.2 ตัวอย่างการขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
2.3 ตัวอย่างการขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม
2.4 ตัวอย่างการขอเข้าร่วมฟังการบรรยาย QCC
2.5 ตัวอย่างการขอเชิญประชุม
2.6 ตัวอย่างการขอนำเสนอประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
2.7 ตัวอย่างการขออนุญาตใช้สนามซอฟท์บอลมหวิทยาลัย
2.8 ตัวอย่างการขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม
2.9 ตัวอย่างการขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมงาน
2.10 ตัวอย่างการขออนุมัติจัดการฝึกอบรม
2.11 ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการ1
2.12 ตัวอย่างการขออนุมัติจัดโครงการ2
2.13 ตัวอย่างการขออนุมัติจ้างที่ปรึกษา
2.14 ตัวอย่างการปฏิเสธขอใช้รถยนต์คณะ
2.15 ตัวอย่างการเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา
2.16 ตัวอย่างการสรุปเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาสั่งการ
2.17 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.18 ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม

3. หนังสือสั่งการ
3.1 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง (กรณีที่มีเนื้อหามากกว่า 1 หน้า)
3.2 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.3 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ
3.4 ตัวอย่างคำสั่งกำหนดวันสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
4.1 ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม
4.2 ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม
4.3 ตัวอย่างแบบตอบรับการเป็นอาจารย์พิเศษ
4.4 ตัวอย่างรายงานการประชุม

5. รูปแบบหนังสือราชการ
5.1 รูปแบบหนังสือภายนอก
5.2 รูปแบบหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ)
5.3 รูปแบบคำสั่ง
5.4 รูปแบบประกาศ
5.5 รูปแบบรายงานการประชุม
5.6 รูปแบบขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรม
5.7 รูปแบบบันทึกเสนอความคิดเห็น
5.8 รูปแบบหนังสือรับรอง


X