งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แนะนำ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็น 1 ใน 5 งาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัย วิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ (International Exchange Program) และความร่วมมือกับต่างประเทศ งานบริหารงานวิจัยฯ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยย่อย คือ หน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันงานบริหารงานวิจัยฯ ยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

บุคลากร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวาผาดไธสง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: gaeliwa@gmail.com

2. นางนฤมล น่วมอนงค์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ
E-mail: narumonn@gmail.com

3. นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ พนักงานปฏิบัติงาน
E-mail: rais.soc@gmail.com

4. นางนนัทวัน เขื่อนแก้ว พนักงานส่วนงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตู
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
Tel : +66 53 943502 / +66 53 943528
Fax : +66 53 222763
Email : rais.soc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rais.soc

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
399 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรรยาวิชาชีพพนักวิจัย แนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวปฏิบัติยื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ 2554
แนวปฏิบัติการบริหารจัดการเงินจากแหล่งทุนภายนอก
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550*****************************************************************
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-4
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มส่งตำราหรือผลงานวิชาการฉบับแก้ไข
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 1
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบฟอร์มนำส่งผลงานวิชาการและเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
แบบรายงานความก้าวหน้าการผลิตผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
แบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข
ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนการทำวิจัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 2
แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย
แบบประเมินรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1
แบบฟอร์มรายงานการสำเร็จการศึกษา
แบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองตำราหรือผลงานวิชาการ
สัญญารับทุนการเขียนเอกสารคำสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 2
ใบสำคัญรับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ
แบบฟอร์มการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัยงวดที่ 1
สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
แบบสรุปรายงานการฝึกอบรม เสนอผลงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
หนังสือรับรองสัดส่วนการเขียนผลงานทางวิชาการ
ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)
แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผลงานวิชาการ

X