งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แนะนำ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็น 1 ใน 5 งาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัย วิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ (International Exchange Program) และความร่วมมือกับต่างประเทศ งานบริหารงานวิจัยฯ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยย่อย คือ หน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันงานบริหารงานวิจัยฯ ยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

บุคลากร
1. อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา                รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: rwiwatwongwana@gmail.com

2. นางนฤมล น่วมอนงค์                              หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ
E-mail: narumonn@gmail.com

3. นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ                    พนักงานปฏิบัติงาน
E-mail: rais.soc@gmail.com

4. นางนันทวัน เขื่อนแก้ว                          พนักงานส่วนงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
Tel : +66 53 943502 / +66 53 943528
Fax : +66 53 222763
Email : rais.soc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rais.soc

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ประกาศกองทุนพัฒนาวิชาการ ปี 2561

คู่มือการขอรับทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนพัฒนาวิชาการ

 

ทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

– แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 2-4

แบบฟอร์มรายงานการสำเร็จการศึกษา

ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มส่งตำราหรือผลงานวิชาการฉบับแก้ไข

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 1

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ งวดที่ 2

แบบฟอร์มนำส่งผลงานวิชาการและเบิกเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

ใบสำคัญรับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ

แบบรายงานความก้าวหน้าการผลิตผลงานวิชาการ

ตัวอย่างเค้าโครง (Outline) ของเอกสารประกอบการสอน
ทุนอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา โครงการ หรืองานวิชาการต่างๆ

แบบฟอร์มขอรัทุนอุดหนุนการจัดประชุม สัมมนา หรืองานวิชาการต่างๆ

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการประชุม สัมมนา หรืองานวิชาการต่างๆ 
ทุนอุดหนุนการทำวิจัย

แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

แบบฟอร์มส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับแก้ไข

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัย งวดที่ 1

ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนการทำวิจัย

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการทำวิจัย งวดที่ 2

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

แบบสรุปค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย

แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

แบบฟอร์มนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเบิกเงินงวดที่ 3

แบบฟอร์มรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำเสนอผลงานวิชาการจากโครงการวิจัย

ทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการฝึกอบรม/เสนอผลงาน/ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการฝึกอบรม/เสนอผลงาน/ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

แบบสรุปรายงานการฝึกอบรม/เสนอผลงาน/ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการฝึกอบรม/เสนอผลงาน/ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ค่าตอบแทนผลงานวิชาการสำหรับบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนผลงานวิชาการ

หนังสือรับรองสัดส่วนการเขียนผลงานวิชาการ

ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนผลงานวิชาการ
เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge)

แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)

ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ (Page Charge)

X