งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

แนะนำ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็น 1 ใน 5 งาน สังกัดสำนักงานคณะสังคมศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านการวิจัย วิเทศสัมพันธ์ งานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ (International Exchange Program) และความร่วมมือกับต่างประเทศ งานบริหารงานวิจัยฯ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยย่อย คือ หน่วยบริหารงานวิจัย หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยพัฒนาวิชาการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันงานบริหารงานวิจัยฯ ยังเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

บุคลากร
1. อาจารย์ ดร.รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา                รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
E-mail: rwiwatwongwana@gmail.com

2. นางนฤมล น่วมอนงค์                              หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ
E-mail: narumonn@gmail.com

3. นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ                    พนักงานปฏิบัติงาน
E-mail: rais.soc@gmail.com

4. นางนันทวัน เขื่อนแก้ว                          พนักงานส่วนงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:

นางสาวกนกกาญจน์ โสกันเกตุ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
Tel : +66 53 943502 / +66 53 943528
Fax : +66 53 222763
Email : rais.soc@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/rais.soc

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

X