คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” เพื่อพัฒนาทักษะให้กับสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 16 คน  โดยเรียนเชิญDr. Robert A. Farnan  มาเป็นวิทยากรบรรยายโดยหัวข้อเรื่อง “Project Design and Publication Skills for Graduate Students Workshop”
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ระหว่าง เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 01-005 อาคารปฏิบัติการ  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ใส่ความเห็น

X