คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) จำนวน 33 คน โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี ชัยพิมลผลิน มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการในและต่างประเทศ 

1. การคัดเลือกวารสารให้สอดคล้องกับบทความงานวิจัย

2. เทคนิคการเพิ่มโอกาสในการถูกเลือกเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

3. ทำอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธจากการตีพิมพ์

ใส่ความเห็น

X