คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ทักษะการเขียนบทความวิชาการและเทคนิค ทักษะในการตีพิมพ์บทความวิชาการ” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ) จำนวน 33 คน โดยเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อเรื่อง “แนวทางการเขียนบทความวิชาการ” ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 01-005 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X